Salgs­betingelser

Elas A/S

Industrivej Nord 1, Birk
DK-7400 Herning
Denmark

Kontaktoplysninger

Tel.: (+45) 97 121 322
CVR-nr. 14457291
E-mail: elas@elas.dk

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ELAS A/S
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for aftaler indgået med ELAS A/S, Industrivej Nord 1, Birk, 7400 Herning, Danmark, Cvr-nr. 14 45 72 91 ( ”ELAS”) – og gælder forud for andre sådanne eller lignende betingelser fra en kunde. Nærværende salgs- og leverings-betingelser er gældende for alle ordrer. Fravigelse herfra kan alene ske ved udtrykkeligt skriftligt aftale herom.
Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres løbende og uden varsel.
Kunden erklærer at have læst og fuldt forstået samt accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.
1. TILBUD & ORDREBEKRÆFTELSE
Tilbud er gældende i 30 dage. Endelig aftale om salg og levering er først indgået, når ELAS har bekræftet ordren skriftligt/e-mail eller lig-nende. Ordren er accepteret under forudsætning af, at varer, råvarer og lignende er tilgængeligt. ELAS påtager sig ikke ansvar for fuldstæn-dig overensstemmelse mellem eventuelle specifikationer i kundens forespørgsel i forhold til specifikationer i ELAS’ tilbud og/eller ordrebe-kræftelse. Hvis der er uoverensstemmelser mellem forespørgslens specifikationer og tilbuddet/ordren, er ordrebekræftelsens specifikatio-ner gældende. Alle oplysninger om vægt, specifikationer, tekniske data m.v., der måtte fremgå af kataloger, inter-/intranetsider, cirkulærer m.v., er om-trentlige og vil kun være bindende for ELAS, såfremt tilbuddet eller aftalen direkte henviser hertil.
2. ANNULLERING
Annullering af ordrer fra kunden kan ikke accepteres medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af ELAS i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af uforudsete hændelser eller utilfredsstillende soliditetsoplysninger på kunden, der er opstået henholdsvis fremkommet efter ordrens accept, da vil ELAS være berettiget til ansvarsfrit at annullere enhver ordre eller kræve fuldt dækkende bankgaranti.
3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Prøver, billeder, tekniske beskrivelser o.l. beregnet til fremstilling af varer hos ELAS, som før eller efter aftalens indgåelse, overlades til kø-ber, er ELAS’ ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde forelægges konkurrerende virksomheder, medmindre ELAS skriftligt har givet tilladelse hertil.
4. LEVERINGSBETINGELSE
ICC Incoterms 2010 ex works Herning (forretningsadressen ovenfor for ELAS), Danmark, medmindre andet undtagelsesvist efter konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen. ELAS kan efter omstændighederne konkret bistå med at arrangere og afsende varer, hvis dette er skriftligt aftalt og accepteret af ELAS i hvert enkelt tilfælde og altid for kundens regning og risiko. Ved levering af standardvarer vil mini-mumslevering være ELAS’ til enhver tid gældende mængde for standardoplægning eller mængde delelig hermed. Ved levering af or-dre/specialproducerede varer kan de af ELAS bekræftede mængder afvige med +/- 10%.
5. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE
Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. ELAS har ret til at udskyde leveringsfristen i 14 dage. Såfremt en sådan udskydelse bliver relevant, skal Elas, så snart ELAS bliver bekendt hermed, skriftligt underrette kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure (jf. punkt 10) kan leveringen udskydes, indtil hindringen ophører, og sædvanlig handel og transport er muliggjort.
6. PRISER
Alle priser er i danske kroner DKK og eksklusive moms og hvis intet andet er aftalt gælder ELAS´ prisliste på leveringstidspunktet. Der tages forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt valutaudsving, der således kan pålægges priserne frem til leve-ring. ELAS skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse herom overfor kunden.
7. BETALING, RENTEBEREGNING OG MORA
Betalings- og rentebetingelser fremgår af det af ELAS fremsendte tilbud/faktura. Betaler kunden ikke ved forfald, renteberegnes det forfaldne beløb med 1% pr. påbegyndt måned. ELAS kan ved skriftlig meddelelse ansvarsfrit udskyde levering af eller hæve ordrer, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer. ELAS tager forbehold for at hæve ordren, såfremt der ikke betales rettidigt. Ethvert øko-nomisk tab ELAS lider herved skal erstattes fuldt ud af kunden. Kunden er ikke berettiget til af foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som kunden måtte have mod ELAS fra andre retsforhold, og kunden er ikke berettiget til at tilbageholde det købte for så-danne modkrav. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.
8. EJENDOMSFORBEHOLD
Alle varer forbliver ELAS´ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i det omfang det er muligt i henhold til gældende ret. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.
9. REKLAMATION OG BEFØJELSER
Reklamation over mangler eller forsinkelse skal ske skriftligt og være dokumenteret modtaget hos ELAS senest 8 dage efter varens levering eller – ved forsinkelse – forventet levering. Ved ikke-synlige skader skal reklamation ske på lignende måde senest 8 dage efter, at manglen ved grundig undersøgelse kunne være konstateret – dog ikke mere end 3 måneder fra levering. Der kan alene ske ophævelse for de konkret forsinkede eller mangelfulde varer i en ordre. Udebliver eller forsinkes i øvrigt en del af ordren eller er en del af ordren mangelfuld, kan der alene ske ophævelse heraf. Enhver reklamation over mangler eller forsinkelse skal være specifik, dokumenteret og præcis angive
2.
reklamationens indhold. Returnering kan ikke ske uden forudgående skriftlig accept fra ELAS. ELAS forbeholder sig retten til at ombytte mangelfulde varer med mangelfrie eller omarbejde/reparere eller på anden måde afhjælpe manglen indenfor 30 dage. Reklamationsretten fortabes ved videreforarbejdning til andet end nødvendige undersøgelser/tests.
10. ANSVARSFRIHED (INKL. FORCE MAJEURE)
ELAS er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende ikke-udtømmende force majeure lignende omstændigheder indtræder efter ordrebe-kræftelsen og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, sygdomsudbrud, pandemier, epidemier, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører eller når disse er ramt af nærværende omstændigheder i øvrigt, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som ELAS ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er ELAS berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit an-nullere aftalen helt eller delvist. Medfører ovenstående, at levering udskydes i mere end 6 måneder kan kunden frit og uden ansvar annul-lere ordren.
11. PRODUKTANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
ELAS er ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af ELAS’ produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret i det omfang, dette følger af dansk lovgivning. ELAS er dog uanset ovenstående ikke ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, driftstab, tidstab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. For så vidt angår tingskade er ELAS’ ansvar begrænset til den til enhver tid tilbageværende forsikringssum opgjort pr. forsikrings år. Ansvar hidrørende tingskade kan dog uan-set foranstående ikke overstige beløbet på den til enhver tid af Elas tegnede produktansvarsforsikring. Da ELAS’ produkter sædvanligvis indgår i kundens færdige produkt, forpligter kunden sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår.
12. MANGLER OG ANSVARSBEGRÆNSNING
Hvis produktet lider af en mangel, skal der straks ske reklamation til ELAS. Alle indsigelser om mangler skal indgives skriftligt og med foto-dokumentation. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftlig aftale med ELAS. Ved konstatering af mangler kan ELAS ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder kan det maksimale ansvar for ELAS ikke overstige et beløb større end det der svarer til en tilbagebetaling for den mangelfulde del af ordren.
13. VÆRNETING OG LOVVALG
Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til ELAS’ hovedkontor nærmeste og relevante byret i Danmark. Enhver tvist har ELAS dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.

ELAS DK

ELAS A/S’ fabrik og hovedkontor ligger i Herning. Her udvikles og produceres de løbende meter af vævet, hæklet og flettet elastik, blonder og faste bånd.

ELAS BALTIC

Datterselskabet SIA ELAS Baltic ligger i Letland. Her videreforarbejder vi de løbende meter. Det vil typisk være syning, ultralydssvejsning og pakkeoperationer.

Kontakt

Elas A/S
Industrivej Nord 1
Birk – 7400 Herning
Telefon: +45 97 12 13 22
Email: elas@elas.dk

Designed by Design Concern | All rights reserved Elas A/S