Salgs­betingelser

Elas A/S

Industrivej Nord 1, Birk
DK-7400 Herning
Denmark

Kontaktoplysninger

Tel.: (+45) 97 121 322
CVR-nr. 14457291
E-mail: elas@elas.dk

ELAS A/S, Industrivej Nord 1, Birk, 7400 Herning, Danmark, Cvr-nr. 14 45 72 91 i det følgende benævnt ELAS’s salgs- og leveringsbetingelser er gældende – og gælder forud for andre sådanne eller lignende betingelser fra en kunde – for alle ordrer med mindre fravigelse er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres løbende og uden varsel.

Kunden erklærer at have læst og fuldt forstået samt accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.

TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
Tilbud er gældende i 30 dage. Endelig aftale om salg og levering er først indgået når ELAS har bekræftet ordren skriftligt/e-mail eller lignende. Ordren er accepteret under forudsætning af varer, råvarer og lignende værende tilgængeligt. I tilfælde af uforudsete hændelser eller utilfredsstillende soliditetsoplysninger på kunden opstået henholdsvis fremkommet efter ordrens accept, da vil ELAS være berettiget til ansvarsfrit at annullere enhver ordre eller kræve fuldt dækkende bankgaranti. Annullering af ordrer fra kunden kan ikke accepteres med mindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af ELAS i hvert enkelt tilfælde. ELAS påtager sig ikke ansvar for fuldstændig overensstemmelse mellem eventuelle specifikationer i kundens forespørgsel i forhold til specifikationer i ELAS’s tilbud og/eller ordrebekræftelse. Hvis der er uoverensstemmelser mellem forespørgslens specifikationer og tilbuddet/ordren, er ordrebekræftelsens specifikationer gældende. Alle oplysninger om vægt, specifikationer, tekniske data m.v., der måtte fremgå af kataloger, inter-/intranetsider, cirkulærer m.v., er omtrentlige og vil kun være bindende for ELAS, såfremt tilbuddet eller aftalen direkte henviser til dem. Prøver, billeder, tekniske beskrivelser o.l. beregnet til fremstilling af varer hos ELAS, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, er ELAS’s ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde forelægges konkurrerende virksomheder, medmindre ELAS skriftligt har accepteret dette.

LEVERINGSBETINGELSE
ICC Incoterms 2010 ex works Herning (forretningsadressen ovenfor for ELAS), Danmark, med mindre andet undtagelsesvist efter konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen. ELAS kan efter omstændighederne konkret bistå med at arrangere og afsende varer, hvis dette er skriftligt aftalt og accepteret af ELAS i hvert enkelt tilfælde og altid for kundens regning. Ved levering af standardvarer vil minimumslevering være ELAS’s til enhver tid gældende mængde for standardoplægning eller mængde delelig hermed. Ved levering af ordre/specialproducerede varer kan de af ELAS bekræftede mængder afvige med +/- 10%.

LEVERINGSTID OG FORSINKELSE
Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. ELAS har ret til at udskyde leveringsfristen i 14 dage og skal straks en sådan udskydelse bliver relevant skriftligt underrette kunden herom. I tilfælde af force majeure jf. dog nedenfor kan leveringen udskydes, indtil hindringen ophører, og sædvanlig handel og transport er muliggjort.

PRISER
Alle priser er i danske kroner DKK og eksklusive moms og hvis intet andet er aftalt gælder ELAS´s prisliste på leveringstidspunktet. Der tages forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt valutaudsving, der således kan pålægges priserne frem til levering. ELAS skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse herom overfor kunden.

BETALING, RENTEBEREGNING OG MORA
Betalings- og rentebetingelser fremgår af det af ELAS fremsendte tilbud/faktura. Betaler kunden ikke, finder den til enhver tid gældende inkassolovgivning anvendelse i øvrigt. ELAS kan ved skriftlig meddelelse ansvarsfrit udskyde levering af eller hæve ordrer, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer. ELAS tager forbehold for at hæve ordren, såfremt der ikke betales rettidigt. Ethvert økonomisk tab ELAS lider herved skal erstattes fuldt af kunden. Kunden er ikke berettiget til af foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som kunden måtte have mod ELAS fra andre retsforhold, og kunden er ikke berettiget til at tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

EJENDOMSFORBEHOLD
Alle varer forbliver ELAS´s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i det omfang det er muligt i henhold til gældende ret. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.

REKLAMATION OG BEFØJELSER
Reklamation skal ske skriftligt og være dokumenteret modtaget hos ELAS senest 8 dage efter varens levering eller – ved forsinkelse – forventet levering. Ved ikke-synlige skader skal reklamation ske på lignende måde senest 8 dage efter, at manglen ved grundig undersøgelse kunne være konstateret – dog ikke mere end 3 måneder fra levering. Der kan alene ske ophævelse for de konkret forsinkede eller mangelfulde varer i en ordre. Udebliver eller forsinkes i øvrigt en del af ordren eller er en del af ordren mangelfuld kan der alene ske ophævelse heraf. Enhver reklamation skal være specifik, dokumenteret og præcis angive reklamationens indhold. Returnering kan ikke ske uden forudgående skriftlig accept af ELAS. ELAS forbeholder sig retten til at ombytte mangelfulde varer med mangelfrie eller omarbejde/reparere eller på anden måde afhjælpe manglen indenfor 30 dage. Reklamationsretten fortabes ved videreforarbejdning til andet end nødvendige undersøgelser/tests.

ANSVARSFRIHED (INKL. FORCE MAJEURE)
ELAS er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende ikke-udtømmende force majeure lignende omstændigheder indtræder efter ordrebekræftelsen og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører eller når disse er ramt af nærværende omstændigheder i øvrigt, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som ELAS ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er ELAS berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist. Medfører ovenstående, at levering udskydes i mere end 6 måneder kan kunden frit og uden ansvar annullere ordren.

ANSVARSBEGRÆNSNING FOR MANGLER, FORSINKELSE OG PRODUKTANSVAR
ELAS er i enhver lovlig aftalt henseende inklusiv vedrørende produktansvar ikke ansvarlig for direkte som indirekte driftstab, avancetab eller tab i øvrigt. Ved hel eller delvis ophævelse kan der således alene maksimalt ske tilbagebetaling af den erlagte betaling for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke såfremt ELAS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Ved produktansvar skal kunden holde ELAS skadesløs i enhver udstrækning ELAS måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand. Kunden er således forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som måtte behandle en sådan sag mod ELAS. Kunden er forpligtet at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår.

VÆRNETING OG LOVVALG
Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler, der måtte føre til et andet lands lov. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til ELAS hovedkontor nærmeste og relevante byret i Danmark. Enhver tvist har ELAS dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.

ELAS DK

ELAS A/S’ fabrik og hovedkontor ligger i Herning. Her udvikles og produceres de løbende meter af vævet, hæklet og flettet elastik, blonder og faste bånd.

ELAS BALTIC

Datterselskabet SIA ELAS Baltic ligger i Letland. Her videreforarbejder vi de løbende meter. Det vil typisk være syning, ultralydssvejsning og pakkeoperationer.

Kontakt

Elas A/S
Industrivej Nord 1
Birk – 7400 Herning
Telefon: +45 97 12 13 22
Email: elas@elas.dk

Designed by Design Concern | All rights reserved Elas A/S